Çalışma yaşamının, günü ve geleceği

Galatasaray Üniversitesi ile İstanbul Barosu’nun, 90’lı yılların sonlarına doğru başlattıkları, bu ortak düzenlenen 21. toplantı da, geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü, İstanbul da Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Aylar öncesinden konular saptandı, konuları değerlendirecek akademisyenler bildirilerini hazırlamağa başladılar, toplantıların hangi gün ve kimin başkanlığında yapılacağı da belirlendi ve program ilan edildi.

“İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 21.Toplantısı” nın konuları belirlenirken, gelecek yasal düzenlemelere ilişkin tasarı ve taslak aşamasında ki yasal düzenlemeler de, programa alınmıştı.

Bu çerçevede, halen üzerinde çalışmaların devam ettiği, görüşlerin alındığı, bir tasarı taslağı ile ilgili, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın Değerlendirilmesi” ne ilişkin ilk tebliği, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, Prof.Dr. Talat Canbolat sundu.

Bu konu ile ilgili olarak, Kültür Üniversitesi’nde nisan sonunda gerçekleşen, Prof.Dr.Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi’n de değerlendirmeler yapılmıştı. Aynı süreç de, TOBB ve diğer ortak katılımcılarla yine İstanbul Park Otel de gerçekleşen toplantıda, konu yargı üyelerinin de katılımı ile değerlendirilmişti.

Mayıs ayında da, yine yargı üyeleri, akademisyenler ve sosyal taraflar, Adalet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkililerinin de katılımıyla, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Milli Komite) Derneği’nin toplantısında da ele alınmıştı.

İçeriğini bir yana bırakırsak, taslağın kamu oyuna açılarak ilgililer tarafından değerlendirilmesi ve yapılan eleştirilerin dikkate alınmasının, olumlu bir girişim olduğunu belirtmeliyiz.

Prof. Dr. Talat Canpolat da, yapılan bu çalışmalara katkı vermekle birlikte, eleştirilerini de aktararak, taslağın genel çerçevesine ilişkin açıklayıcı bilgilerde bulundu. İş mahkemeleri ve Yargıtay’da yığılan uyuşmazlık dosyaları ve “zorunlu arabuluculuk” ile ne getirilmek istendiğini aktarmanın yanısıra, bazı düzenlemelerin bu amaca uygun olmadığının da altını çizdi.

Katılan akademisyen ve hukukçula, bu taslağın amacı gerçekleştirmeyip, yargıya müdahale niteliğini taşıdığının altını özellikle çizdiler.

Günün ikinci tebliği de, yine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, Doç. Dr. Ercüment Özkaraca tarafından yapıldı. Program da belirtildiği gibi konu, “Özel İstihdam Büroları Kanun Tasarısı’nın Değerlendirilmesi” olarak belirtilmişti. Ancak bu arada, bu tasarı bazı değişikliklerle, TBMM’n de görüşülüp, kabul edildiği gibi, Cumhurbaşkanı tarafından da imzalandı ve Resmi Gazete de yayımlandı. 6715 sayılı Yasa olarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ içeriği de bu nedenle değişerek, tasarının değil, yasanın değerlendirilmesine dönüşmüştü

Yasa’nın bu düzenleniş biçimi ile yeni sorunlara yol açacağının altı özellikle hem sunumda, hem de katılanların soru ve katkıları ile altı çizilmiş oldu. Son on yılda bir çok değişiklikler sonrası, bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veto ettiği bu konu, bazı çevrelerce sürekli gündemde tutularak gerçekleşti. Bu düzenlemenin işverenlerin lehine olmak ile birlikte, onlara da yeni sorunlar getireceği ve uyuşmazlıkların artacağı görüşleri de getirildi. Özellikle de, işçi ve istihdamı açısından, çalışma ilişkilerine olumsuz katkıları olacağı da ele alındı. Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi ilişkisi başlı başına bir sorun.

Yasanın öngördüğü Yönetmelik düzenlemelerinde ve uygulamada ki gerçekleşmeye dayalı olarak, biz bu yasayı çok tartışacağımızı şimdiden söyleyebiliriz.

Toplantı’nın ikinci gününde, İzmir’ den 9 Eylül Üniversitesi’nden, iki genç akademisyenin tebliğleri yer alıyordu.

Yard.Doç.Dr. Sezgi Öktem Sungu, “İşçinin İrade Özgürlüğü”, Yard.Doç.Dr. İlke Gürsel’de, “İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması” tebliğinin konusuydu. İkinci günün çalışmalarına katılamadığımız için bu sunumları ne yazık ki izleyemedik.

Daha önceki yıllarda, bu toplantılara Yargıtay’dan da geniş katılım olurdu. Tebliğ sunmanın yanısıra, oturum başkanlıklarını da Yargıtay Daire başkanları yapardı. Yapılan değerlendirme ve katkılar üzerine görüşlerini de aktardıklarından, toplantılar amacına yönelik daha da etkin bir şekilde gerçekleşirdi.

Bu yılda, yine oturum başkanlıklarını Yargıtay Daire başkanları’nın yapacağı programda yer almıştı. Ancak Yargitay tarafındn, son anda katılımın olmayacağı ve üyelere de izin verilmemiş olması sonucu, Yargıtay’dan toplantıya katılım olmadı. Bu durum bazı hukukçular tarafından da eleştiri konusu yapıldı.

Dileriz bu karar gelecek toplantılarda kaldırılmış olur ve katkı yapılarak toplantı işlevine yönelik gerçekleşmiş olur.

Bu toplantılar, daha sonra yapılan tartışmaların band çözümlenmesi sonucunda, kitap haline de getiriliyordu. Son yıllarda bunun yapılamamış olması bir eksiklikti. Geçen yıl yapılan toplantı, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2015 Yılı Toplantıları” olarak, İstanbul Barosu tarafından yayımlanmıştır. Yayımlanmayan önceki toplantıların da, kitap haline getirilerek, gelenekselleşen bu uygulamada ki eksikliğin giderileceği belirtilmiştir.

İş Mahkemeleri ile ilgili taslağın daha çok değerlendirileceği görülmektedir. Değişikliklerinde alınan öneriler çerçevesinde yapıldığı belirtilmiştir. Bu çalışmanın yasalaşmasının sonbahara kalması durumunda, yine ortak sonbahar da bir toplantı ile değerlendirilmesi
yararlı olur.

Bu güne kadar gerçekleşen toplantılarda emeği geçen herkese içtenlikle teşekkürler. Galatasaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu toplantılarla ilgili son yıllarda görevi devr alan, Prof. Dr. Murat Engin ve çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerimizi yineliyelim.

Yeniden gündeme getirilen kıdem tazminatı ve taşeronluk ile ilgili düzenlemelere ilişkin, bu güne değin bir tasarı taslağı ile bile karşılaşmadığımız gerçeği karşısında, bu çalışmaların da değerlendirilmesi yapılıp, tasarı haline gelmesi dileğinini de belirtmiş olalım.

Belki olur. Dileriz.

________________

Ankara. 7 Haziran 2016. Salı. ismail.bayer1@yahoo.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + three =