Gülen’in yurtları yerine Bilal’in yurtları!

Gülen’in yurtları yerine Bilal’in yurtları!

0
PAYLAŞ

Bilal Erdoğan’ın TÜRGEV’i, 21 yurt ve 160 milyon liralık servete ulaşıp üniversite ve anaokullarına el attı. TÜRGEV’in en büyük rakibi Cemaat’e ait yurtlar ise ‘Eksikleri var’ bahanesiyle kapatıldı…Eği­tim­de ‘Fet­hul­lah Gü­len dev­ri­’ni ka­pat­ma­ya ça­lı­şan ik­ti­dar, ‘Bi­lal dev­ri­’ baş­lat­tı. Bir za­man­lar “Ne is­te­di­ler de ver­me­di­k’­’ diye sitem edi­len Fet­hul­lah Gü­le­n’­in aç­tı­ğı yurt, okul ve ders­ha­ne­ler bi­rer iki­şer ka­pa­tı­lır­ken, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın küçük oğ­lu Bi­lal Er­do- ­ğa­n’­ın yö­net­ti­ği Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı (TÜR­GEV) ise ‘eğitime hizmet’ faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Cemaat’e ya­kın va­kıf ve der­nek­lerce açı­lan 200 ci­va­rın­da­ki yurt, peş­pe­şe ka­pa­tı­lı­yor. Son ola­rak da Kel­kit, De­niz­li ve Düz­ce­’de­ki üç yur­dun ka­pı­sı­na ‘’­Ek­sik­le­ri va­r’­’ de­ni­le­rek ki­lit vu­rul­du.

YURT SAYISI 21’E ULAŞTI

Be­le­di­ye­ler ve TO­Kİ­’den üc­ret­siz dev­re­di­len bi­na­la­rı yurt ya­pan TÜR­GE­V’­in, ha­len 21 yurt ve 3 mi­sa­fir­ha­ne­si var. Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın an­ne ve ba­ba­sı ‘’­Hay­ri­ye-Ce­mal Gül­ba- ­ra­n’­’ adıy­la ilk yur­du­nu 2012’de açan ve hız­la bü­yü­yen TÜR­GEV kı­sa sü­re­de, 142 ta­şın­ma­zıy­la yak­la­şık 160 mil­yon li­ra­lık ser­ve­te ka­vuş­tu. TÜR­GEV ay­rı­ca, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ka­yın­va­li­de­si Rey­yan Uzu­ne­r’­in Ge­nel Mü­dü­rü ol­du­ğu Pa­let Eği­tim Ku­rum­la­rı adıy­la okul ve kreş­ler de aç­ma­ya baş­la­dı. TÜR­GE­V’­in bu okul­lar­da 3 bin 691 öğ­ren­ci­si bu­lu­nu­yor.

HER YER TÜR­GEV YUR­DU

TÜR­GEV, 2012 yı­lın­da Kar­ta­l’­da Hay­ri­ye-Ce­mal Gül­ba­ran Or­ta Öğ­re­tim Kız Yur­du’n­dan son­ra AK­P’­li Be­le­di­ye­ler ve TO­Kİ­’den dev­re­di­len bi­na­la­rı peş pe­şe yurt yap­ma­ya baş­la­dı. 2012’de Du­dul­lu­’da Şu­le Yük­sel Şen­ler Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, 2013’de ise, Fa­ti­h’­te Bezm-i Alem Va­li­de Sul­tan Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du ve Mev­la­na­ka­pı Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Bur­sa­’da İs­mi­naz Şa­hin Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Art­vi­n’­de Ne­di­me Lüt­fi­ye Gü­nal Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Kon­ya­’da Sel­çuk­lu Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du­’nu aç­tı.

2014’te İs­tan­bul Şiş­li­’de Mih­ri Ha­tun Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Mal­te­pe­’de Yıl­dız Ha­soğ­lu Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Fa­ti­h’­te Ha­se­ki Sul­tan Mi­sa­fir­ha­ne­si ve Ko­nak Mi­sa­fir­ha­ne­si, Edir­ne­’de Mo­ra­lı­za­de Ley­la Ha­nım Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, İz­mi­r’­de Adi­le Sul­tan Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, An­tal­ya­’da Fat­ma Ali­ye Ha­nım Mi­sa­fir­ha­ne­si ve Dil­şad Ha­tun Mi­sa­fir­ha­ne­si, Bur­sa­’da Zey­nep Ha­tun Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Si­ir­t’­te­ki Or­ta Öğ­re­tim Yur­du, Kon­ya­’da Mü­mi­ne Ha­tun Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du açıl­dı.
2015 yı­lın­da ise An­ka­ra­’daki Hü­mey­ra Ök­ten Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du törenle açıl­dı.

ÜNİ­VER­Sİ­TE VE ANA OKU­LU

TÜR­GEV ana oku­lu ve üni­ver­si­te­ye de el at­tı. TBMM’­den çı­kan bir ya­sa ile İb­ni Hal­dun ve İs­tin­ye Üni­ver­si­te­le­ri­ni kur­du. Özel Çen­gel­köy Pa­let Gün­düz Ba­kım evi, Özel Te­pe­üs­tü Pa­let Gün­düz Ba­kım evi, Özel Ye­şil­va­di Pa­let Kreş ve Ba­kım evi ile Pa­let Eği­tim Ku­rum­la­rı­nı de bün­ye­si­ne kat­tı.
Bilal, devlet desteğiyle yurt zengini oldu:

BİR CEVAP BIRAK

16 − eight =