Gülen’in yurtları yerine Bilal’in yurtları!

Bilal Erdoğan’ın TÜRGEV’i, 21 yurt ve 160 milyon liralık servete ulaşıp üniversite ve anaokullarına el attı. TÜRGEV’in en büyük rakibi Cemaat’e ait yurtlar ise ‘Eksikleri var’ bahanesiyle kapatıldı…Eği­tim­de ‘Fet­hul­lah Gü­len dev­ri­’ni ka­pat­ma­ya ça­lı­şan ik­ti­dar, ‘Bi­lal dev­ri­’ baş­lat­tı. Bir za­man­lar “Ne is­te­di­ler de ver­me­di­k’­’ diye sitem edi­len Fet­hul­lah Gü­le­n’­in aç­tı­ğı yurt, okul ve ders­ha­ne­ler bi­rer iki­şer ka­pa­tı­lır­ken, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın küçük oğ­lu Bi­lal Er­do- ­ğa­n’­ın yö­net­ti­ği Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı (TÜR­GEV) ise ‘eğitime hizmet’ faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Cemaat’e ya­kın va­kıf ve der­nek­lerce açı­lan 200 ci­va­rın­da­ki yurt, peş­pe­şe ka­pa­tı­lı­yor. Son ola­rak da Kel­kit, De­niz­li ve Düz­ce­’de­ki üç yur­dun ka­pı­sı­na ‘’­Ek­sik­le­ri va­r’­’ de­ni­le­rek ki­lit vu­rul­du.

YURT SAYISI 21’E ULAŞTI

Be­le­di­ye­ler ve TO­Kİ­’den üc­ret­siz dev­re­di­len bi­na­la­rı yurt ya­pan TÜR­GE­V’­in, ha­len 21 yurt ve 3 mi­sa­fir­ha­ne­si var. Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın an­ne ve ba­ba­sı ‘’­Hay­ri­ye-Ce­mal Gül­ba- ­ra­n’­’ adıy­la ilk yur­du­nu 2012’de açan ve hız­la bü­yü­yen TÜR­GEV kı­sa sü­re­de, 142 ta­şın­ma­zıy­la yak­la­şık 160 mil­yon li­ra­lık ser­ve­te ka­vuş­tu. TÜR­GEV ay­rı­ca, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ka­yın­va­li­de­si Rey­yan Uzu­ne­r’­in Ge­nel Mü­dü­rü ol­du­ğu Pa­let Eği­tim Ku­rum­la­rı adıy­la okul ve kreş­ler de aç­ma­ya baş­la­dı. TÜR­GE­V’­in bu okul­lar­da 3 bin 691 öğ­ren­ci­si bu­lu­nu­yor.

HER YER TÜR­GEV YUR­DU

TÜR­GEV, 2012 yı­lın­da Kar­ta­l’­da Hay­ri­ye-Ce­mal Gül­ba­ran Or­ta Öğ­re­tim Kız Yur­du’n­dan son­ra AK­P’­li Be­le­di­ye­ler ve TO­Kİ­’den dev­re­di­len bi­na­la­rı peş pe­şe yurt yap­ma­ya baş­la­dı. 2012’de Du­dul­lu­’da Şu­le Yük­sel Şen­ler Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, 2013’de ise, Fa­ti­h’­te Bezm-i Alem Va­li­de Sul­tan Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du ve Mev­la­na­ka­pı Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Bur­sa­’da İs­mi­naz Şa­hin Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Art­vi­n’­de Ne­di­me Lüt­fi­ye Gü­nal Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Kon­ya­’da Sel­çuk­lu Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du­’nu aç­tı.

2014’te İs­tan­bul Şiş­li­’de Mih­ri Ha­tun Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Mal­te­pe­’de Yıl­dız Ha­soğ­lu Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Fa­ti­h’­te Ha­se­ki Sul­tan Mi­sa­fir­ha­ne­si ve Ko­nak Mi­sa­fir­ha­ne­si, Edir­ne­’de Mo­ra­lı­za­de Ley­la Ha­nım Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, İz­mi­r’­de Adi­le Sul­tan Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, An­tal­ya­’da Fat­ma Ali­ye Ha­nım Mi­sa­fir­ha­ne­si ve Dil­şad Ha­tun Mi­sa­fir­ha­ne­si, Bur­sa­’da Zey­nep Ha­tun Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du, Si­ir­t’­te­ki Or­ta Öğ­re­tim Yur­du, Kon­ya­’da Mü­mi­ne Ha­tun Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du açıl­dı.
2015 yı­lın­da ise An­ka­ra­’daki Hü­mey­ra Ök­ten Yük­sek Öğ­re­nim Kız Yur­du törenle açıl­dı.

ÜNİ­VER­Sİ­TE VE ANA OKU­LU

TÜR­GEV ana oku­lu ve üni­ver­si­te­ye de el at­tı. TBMM’­den çı­kan bir ya­sa ile İb­ni Hal­dun ve İs­tin­ye Üni­ver­si­te­le­ri­ni kur­du. Özel Çen­gel­köy Pa­let Gün­düz Ba­kım evi, Özel Te­pe­üs­tü Pa­let Gün­düz Ba­kım evi, Özel Ye­şil­va­di Pa­let Kreş ve Ba­kım evi ile Pa­let Eği­tim Ku­rum­la­rı­nı de bün­ye­si­ne kat­tı.
Bilal, devlet desteğiyle yurt zengini oldu:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here