İş Hukuku’nda  gençler

İSMAİL BAYER – Çalışma yaşamına yön veren yasal düzenlemeler ve uygulamada çıkan sorunlar. Bu düzenlemelere ilişkin, değerlendirme, eleştiri, öneri ve yeni açılımlar getirmek. Bu alanda, yani iş hukukuna ilişkin, yeni genç akademisyenlerin görüşleri ve değerlendirmeleri nasıl oluyor.
Bu tür akademik çalışmalar, uygulamaya yön verdiği gibi, yasal düzenlemelerin de, değerlendirmesini sağlamış oluyor. Her yıl değişik üniversiteler de, sosyal bilimler, hukuk, çalışma ekonomisi gibi bölümler içinde, bir çok yüksek lisans ve doktora tezi hazırlanıyor. Bunların bir kısmı yayımlandığı gibi, ne yazık ki bir çoğu, üniversitelerin kütüphanelerinde ulaşılırsa, değerlendirmeyi bekliyor.
Bir akademisyen için herhalde, bu alana adım attığında ilk ürünün, paylaşılması ve değerlendirilmesi de önemli. Ayrca bu akademisyenlerin, bu ilk ürünleri sonrasında, benzer dönemdaşları ile birlikde ve önceden bu alanlar da bir çok eser vermiş kıdemli akademisyenlere, kendilerini tanıtmaları, bir anlamda yeni bir sınav ve biz de geliyoruz açıklaması olarak da, değerlendirilebilir.
Bu anlamda yeni bir girişim, bir başlangıç ve herhalde gelenekselleşemeye doğru da gelişerek, emin adımlarla ilerliyecek.
Koç Üniversitesi’nin, önce ki Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tankut CENTEL’in başlattığı ve sürdürdüğü bu etkinliği aktarmak ve paylaşmak istedik.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi” içinde yer alan, “İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar”, ilk kez 2014 yılında gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda genç akademisyenlerin sundukları bildiriler, daha sonra da kitap haline getiildi. Bu sütunda, bu çalışma ve kitabı, iki yıl önce ki, yazımızda da değerlendirmeye ve paylaşmaya çalışmıştık.
Doktorasını, iş hukuku ve çalışma yaşamı alanında yapmış olan, Doktor, Yardımcı Doçent yada Doçent ünvanını alan genç akademisyenler arasından yapılan seçimle, çalıştığı alan çerçevesinde yada güncel çalışma yaşamının sorunlarına ilişkin, yeni bir çalışmasını sunma olanağı sağlanıyor.
“İş Hukukuna Genç Yaklaşımlar II, Genç Akademisyenler Konferansı”, 2016 başlarında gerçekleşecekti. O süreçde, özellikle Taksim’de meydana gelen terör eylemleri nedeniye ertellenerek, bu etkinlik 2016 Kasım ayında gerçekleştirildi. Bu gecikme nedeniyle, sunumu yapılacak bildirlerin kitap haline getirilmesi de tamamlanarak, toplantı öncesinde, çalışmaların metinleri  kitap olarak belgelenmiş oldu.
Bu ikinci konferans dizisinde, yedi genç akademisyen tarafından, çalışmalarının sunumları yapılacaktı. Ancak iki akademisyenin yurt  dışında olması nedeniyle, yapacakları sunumlar gerçekleşmedi. Ancak bu çalışmalar, yayınlanan kitapda yer aldı.
Gazi Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, öğretim üyesi Dr. Hande Bahar AYKAÇ, “Fesih Hakkının Eşit Davranma Borcu ile Sınırlanması”, konusunda ki tebliğini sunamamış oldu. İlgililer bu çalışmayı arıtk kitapdan izleyecekler.
Yine sunulamayan, ancak kitap da yer alan ikinci tebliğ ise, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Yrd.Doç.Dr. Çağlar ÇOPUROĞLU’nun, “Geçersiz Fesihlerde Tarafların Fesihden Sonra Öğrendikleri veya İşe İade Sürecindeki Kusurlu Davranışlarının Davaya Etkisi” çalışmasıdır.
Konferansı açış konuşmasında, başlayan bu süreç ve gelişmeleri değerlendiren, Prof.Dr. Tankut CENTEL’in açıklamaları, bu girişimin devam edeceği ve gelenekselleşeceği izlenimini de vermiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat DEMİRCİOĞLU’nun, oturum başkanlığında, beş ayrı tebliğ, çalışmaları yapan genç akademisyenler tarafından sunulmuştur.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gaye Burcu YILDIZ, “İş Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları ve Denetimi” konusunda sunumunu gerçekleştirmiştir. İş Yasası ve Borçlar Yasası çerçevesinde yaptığı değerlendirme de, sözleşme özgürlüğü üzerinde özellikle durmuştur.
İkinci sunum ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Yrd.Doç.Dr. Erhan BİRBEN tarafından, “İşçinin Özel Yaşamı Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi” konusunda gerçekleştirilmiştir. İnsan hakları ve eşitlik açısından, yasal düzenlemeler çerçevesinde bir değerlendirme yapılırken, özellikle “ölçülülük” ilkesi üzerinde durulmuşur.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sedef KOÇ, “İş Hukukunda Ebeveyn İzinleri” konusunu ele almıştır. Hukukçu yaklaşımı ile bir ölçüde sosyal bilimelere de uzanarak, “iş hayatı” ile “aile hayatı” arasında değerlendirmelerini yapmıştır. Tebliğin yazılıp basılmasından sonra ki gelişmelere de, sunumunda yer vererek, bir ölçüde konunun takipçisi olacğının da mesajını vermiştir. Yeni gelişmeler ışığında dileriz ki, tebliğ daha da genişletilerek, günümüz uygulamasına ilişkin gelişmeleri belgeleyeceği gibi, yön verici ve ışık tutucu bir değerlendirme de gerçekleşmiş olur. Bu konuya ilişkin değerlendirmeler, sosyal hizmet alanında çalışanlara da katkı sağlayacaktır.
“İş Hukuku Uygulamasında Hedef Sözleşmeleri” konusunda sunum yapan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi, Doç.Dr. Mahmut KABAKLI’nın sunumu süresince, konuya tam girebildiğimi söyleyemem. Onun için toplantı sonrasında, tebliği kitapdan okuyunca, yeni bir yaklaşım ve söylemle, ilk kez bu konu ile karşı karşıya kaldığımı söyleyebilirim. İlginç bir çalışma.
Günün son sunumun da, “Türk İş Hukukunda Grev Ertelemesi” ile ilgili olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Dr. Hasan Ali KAPLAN yaptı. 275 sayılı Yasa döneminde, ışıklar içinde olsun Prof. Dr. Kurthan FİŞEK, SBF’nde, grev ertelemesi üzerinde çalışmıştı. Son yıllarda ki, grev ertelemelerini değerlendiren sunumundan sonra, özellkle yeni yasa döneminde ki grev ertelemelerini, Dr.KAPLAN’ın, daha geniş bir çerçevede değerlendirme yapmasının, uygulamada ki çelişkileri ve yargı kararlarının sorunun çözümüne yönelik kakısının olamamasını sergilemesinin, yararlı olacağını belirtelim.
Oturumu yöneten, Prof.Dr.Murat DEMİRCİOĞLU’nun sunumları değerlendiren kısa açıklamaları, katılan öğretim üyelerinin sunumlar üzerine değerlendirme ve katkıları, çalışmaların değerlendirilmesi açısında da yararl olmuşur.
Prof.Dr.Tankut CENTEL’in, konferansın değeriendirmesini yapmasından sonra da, bilimsel sunum ve gündemde ki çalışma yaşamının sorunları üzerine, değerlendirme ve tartışmalar,  yemek sürecinde de devam etmiştir.
İki konferansın da kitapları, Koç Üniversitsi’nden sağlanabilir.
2018 de, yeni genç iş hukukçularınn, özgün çalışmaları ile buluşmak üzere diyerek yazımızı, emeği geçenleri de kutlayarak sonlandıralım.
_______________
Ankara. 22 Kasım 2016. Salı.  ismail.bayer1@yahoo.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.