SSGSS VE Piyasalaşma

sistemin kendini yenileme kitleler nezdinde meşruiyet oluşturma düşüncesiyle kamplaştırmaktadır ve kesinlikle bugün gündem belirleyenlerin bu yaşananların halkın gündemi olmaktan çok uzak olduğunu bilmektedirler.Bu manipilasyondur bu sokağı amaçları doğrultusunda dizayn etmektir.


Temel sorunlara bakışlarında ayrılmamaktadırlar,özellikle türkiyenin baba baba satılışını izleyenler,olmazsa olmazı olan sosyal devlet anlayışı ortadan adım adım kaldırılırken esas tam da burada mücadelenin öznesi olması gereken siyasi partiler,(Kimi sosyalist partiler hariç)sendikalar,sivil toplum örgütleri,medya oynanan oyuna alet olmaktadırlar.Alet olmak az gelir bilinçli bir tercihtir.


Özelleştirme ideolojiktir küresel sermayenin değirmenine su taşır burada emek eksenli olduğunu söyleyenler de gereğini yapmamaktadır.Nasılmı?


GSS IMF’nin ana koşulu olmuştur.AB ise tam üyelik sürecinde ekonomik koşul olarak IMF anlaşmalarının pürüzsüz işlemesini dayatmıştır.Bu prıjeyi savunanlar,devlet eliyle verilen hizmetlerinin yetersiz,kalitesiz,verimsiz vb.olduğuna dayanak oluşturmak için,yıllardır adım adım bilinçli olarak devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden kaliteyi ve verimliliği düşürmüşlerdir.


Dünya genelinde devlet eliyle verilen hizmetler daha verimlidir.Kişi başına gelirin 1000 dolar olan küba’da gelire göre beklenen bebek ölüm hızı binde 35 iken;gerçekte ise binde 6’dır.ABD’de ise gelire göre beklenen binde 3 olması gerekirken gerçek oran binde 9’dur.


Küba’da sağlık hizmetleri parasız,herkese açık,ulaşılabilir devletin elindedir.ABD’de ise çoğu özel sektör yürütüyor.Nüfusun %30’unu sağlık güvencesi yoktur.


SSGSS Aile Hekimliği:1-Birinci basamak sağlık hizmetleri için,Aile Hekimliği
2-Piyasa ekonomisi için,hastanelerin sağlık işletmeleri haline getirilmesi
3-Sağlık sektörünün finansmanı için,Genel Sağlık Sigortası


Projeyi halka şirin göstermek için;”Her ailenin bir hekimi olacak”
”Bir telefonla hekiminiz kapıda” ”hekim seçme özgürlüğü gelecek”
vb. yaldızlı sözler kullanılmaktadır.


Sağlık hizmetinden yararlanmanın birinci şartı,ayda gelirine göre %12,5
prim ödemek;ikinci şartı,primle beraber sağlık kuruluşlarındaki her işlem için değişen oranda katkı payı ödemek;üçüncü şartı da tüm ödemelere rağmen önceden belirlenmiş sağlık hizmetleri dışındakiler için özel sigorta yaptırmak veya cepten ödemektir.


İlgili kanunlar uyarınca ödenen prime göre belirlenen sağlık paketleri de var,örneğin;ağız ve diş sağlığı ile,üreme sağlığı hizmetleri sigortya kapsamı dışında bırakılıyor.


Prim ödemeyenlerinkini ödeyecek hükümet yoksulluk sınırını asgari ücretin 1/3 ünden fazla geliri olanlar prim ödeyecekler(2006’ya göre 130ytl kazancı olan 64 ytl prim ödeyecekler)ödenen primlerle oluşturulacak olan GSS fonu aracılığı ile aile hekimleri ve işletmeye dönüştürülen hastanelerle sözleşme yapılacak hizmet satın alınacak.18 yaşına kadar olanlar prime bakılmaksızın sağlık hizmetini alacaklar (Bu zaten vardı)


Aile hekimliğine ek;ilçelerde 1 il merkezlerinde 100.000 kişiye bir olmak üzere Toplum Sağlığı merkezleri oluşturulacak


Bakılan hasta sayısına göre kazanç değişecek.Aile hekimleri arasında kapitalist rekabetçilik özendirilecektir.


Düzenli prim ödemeyenler bu uygulamayı yapan ülkelerde sistem dışına itilmişlerdir.Gidişat ne kadar paran varsa o kadar sağlık hizmeti alınacağına doğru gitmektedir.


uygulama hasta sayısının %10’u kadarı bir üst sağlık kurumuna gitmeyi bu sayı aşarsa tedavi giderlerine hasta ve hekim katılmaktadır.


Düzce’de oluşturulan pilot bölge fiyaskodur.daha fazla ücret alacağını düşünen personel eski kadrosuna da dönememiştir.DB desteğini 2007’ye kadar sürdürmeyi düşünmektedir.


Sağlık ocakları masraflarını hekimler karşılayacak bu faturaların kime çıkacağını tahmin etmek zor değildir.


SSGSS ile emeklilik prim ödeme gün sayısı aşamalı olarak 7000 günden 9000’e çıkartılarak Mezarda emekliliğe zemin hazırlanmıştır.


yapılan düzenlemelerle emeklilik ikramiyesinde ve emekli maaşlarında önemli düşmeler olacak.


Sağlıkta bu projeyi hayata geçiren ukrayna da hizmete ulaşılamadığından binlerce insan ölmüştür.Maaş alamayan hekimler eylem yapıyorlar,diğer ülkeler dönüşün yollarını aramaktadır.


Anayasa Mahkemesi 15.12.2006 tarihinde SSGSS’nin bazı maddelerini iptal etmiş,bazılarının yürütmesini durdurmuştur.AKP hükümeti kanunla ilgili yeni düzenlemeler yapmak için geçici olarak geri çekilmiştir.


IMF direktifleriyle yürütülen ekonomik politikaların halkın çıkarlarına düzenleme yapmayacağı açıktır.Bu nedenle hem sağlık emekçilerinin ve hem de bu düzenlemeden etkilenecek milyonlarca emekçinin yeni yasayla mücadeleyi yükseltmeleri önemlidir.


Bu ve diğer sorunlarla ilgili mücadele geliştirildiğinde Hakim sınıfların kilişeleşmiş sözleri ile sıkça karşılaşırız.Nedir bunlar?


”Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve birliğin sağlanması”
”Toplumun huzur ve güven ortamının korunması”
”toplumun güven ve huzur ortamını bozan eylem ve gösterilere katılanlar hakkında hemen yasal işlem başlatılıp,kovuşturmalar açılacaktır.” ”Uygar” ve ”Gelişmiş” ve bizim gibi ülkelerde kölelik durumunu bozmaya yönelik eylemler de Devletin baskıcı zulümkar yönüyle karşılaşılır.


Lenin;”Modern devletlerin anayasasını alın,yönetim yöntemlerini alın,toplantı ve basın özgürlüğünü alın,yurttaşların yasa karşısında eşitliğini alın:Adım başında burjuva demokrasisinin her dürüst ve sınıf bilinçli işçi tarafından iyi bilinen iki yüzlülüğünü görürsünüz.En demokratı da dahil her devletin ana yasasında düzen bozukluğunda yani gerçekten sömürülen sınıf içinde bulunduğu kölelik durumunu ‘bozup’ kölece davranmamaya çalıştığında burjuvaziye işçilere karşı askeri harekete geçirme,sıkıyönetim ilan etme vs.olanakları veren açık kapılar ve hükümler bulunur.Kautsky burjuva demokrasisini allayıp pulluyor ve Amerika’da ya da isviçre de en demokrat ve cumhuriyetçi burjuvaların grevci işçilere karşı neler yaptıklarını suskunlukla geçiştiriyor.”


Bugün dünya da ve Türkiye’de yaşananlara lenin’den yapılan bu alıntı ne kadar anlam kazandırıyor.Kral’ın çıplak olduğunu söyleyenler Enternasyonalist dayanışma göstererek 1 Mayıs’da alanlarda sorunları haykırmalı çözümün köhnemiş kapitalist sistemde olmadığını,küreselleşen bu anlayışın Dünya genelinde politikalarının iflas ettiği gösterilmelidir.


Özelleştirmelere küresel saldırıya karşı emekçiler alanlara… 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.