Tartışmalı yeni TCK kabul edildi

Kanunun 84. maddesinin ”İntihar” olan başlığı, ”İntihara yönlendirme” olarak değiştiriliyor ve intihara teşvikin basın yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılmasına yönelik cümle kanundan çıkarılıyor. Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. 


Kanunun ”Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. maddesinde yapılan değişiklikle, istismarın birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi halinde de verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. 


Kanunun ”Hakaret” başlıklı 125. maddesi de değiştiriliyor ve ”yakıştırmalarda bulunmak” ibaresi metin dışına çıkarılıyor. Hakaretin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde cezanın üçte bir oranında artırılacağına ilişkin hüküm kaldırılıyor. 


”Malın değerinin az olması” başlıklı 145. maddede, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle suçun işleniş şekli ve özelikleri de göz önünde bulundurularak, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilecek. 


Kanunun ”Nitelikli dolandırıcılık” başlıklı 158. maddesinde yapılan değişiklikle bu suçun kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi durumunda, hapis cezasının alt sınırı 3 yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacak. 


Kanunun, ”Etkin pişmanlık” başlıklı 168. maddesi yeniden düzenliyor. Buna göre, hırsızlık, hileli iflas, mala zara verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra, fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce failin, azmettirenin veya yardım edenin, bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadar indirime gidilebilecek. 


Kanunun ”Ortak hüküm” başlıklı 218. maddesi de değiştiriliyor. Buna göre, kamu barışına karşı suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza, yarı oranında artırılacak. 


Kanunun yeniden düzenlenen 245. maddesine göre, başkasına ait bir banka veya kredi kartını kullanan veya kullandıran kişiye 3 yıldan 6 yıla kadar hapsin yanı sıra 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. 


Sahte banka ve kredi kartı üretene ceza da ilk kez TCK’ya giriyor. Başkasına ait banka hesabı ile ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. 


Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara ve bunları çalıştıranlara üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek. 


Yürürlüğe 1 Haziran’da girecek yeni TCK’nın 263. maddesindeki hüküm, kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyordu. Madde ayrıca bu yerlerin kapatılmasını da düzenliyordu. 


TCK’da ”etkin pişmanlığın” düzenlendiği 269. maddeye, basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun, aynı şekilde yayınlanması gerektiği hükmü ekleniyor. 


Kanunun, ”adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” başlıklı 288. maddesinden, ”suçun basın yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması” fıkrası çıkarılıyor. 


”Cumhurbaşkanına hakaret” başlıklı 299. maddede yapılan değişiklikle suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın üçte bir oranında artırılacağına ilişkin hüküm metinden çıkarıldı. 


Kanunun 302. maddesinde yapılan değişiklikle, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması öngörülüyor. 


”Devlete karşı savaşa tahrik” başlıklı 304. maddesinde yer alan fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın üçte bir oranında artırılacağına ilişkin hüküm metinden çıkarılıyor. 


Genel Kurul’da, dün Adalet Komisyonu’na geri çekilen TCK’da değişiklik yapılmasını öngören teklifin ”imar kirliliğine neden olma” maddesi, aynen kabul edildi.


Yeni TCK’nın ”İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184. maddesini değiştiren düzenlemeyle, yapı ruhsatı olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su ve telefon bağlantısı yapanlar ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına izin verenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesine ilişkin hüküm, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış binalar ile ilgili olarak uygulanmayacak. 


CHP milletvekilleri dün kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan ve işletenlere ilişkin önerge konusundaki tartışmalar nedeniyle bugün yapılan görüşmelere katılmadı. 


Kanunun tümünün oylamasına 346 milletvekili katıldı. Kanun 3 ret oyuna karşı 343 oyla kabul edildi. Böylece kanun, af için gerekli nitelikli çoğunluğu sağlayarak kabul edilmiş oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here