İşte AKP’nin Anayasa Taslağı

İŞTE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI

Anayasa değişiklik teklif taslağı, yürürlük maddesi hariç 22 maddeden oluşuyor.
Teklif, Anayasa’nın 10, 20, 23, 41, 53, 69, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156 ve 159. maddelerinde değişiklik öngörüyor.
Anayasanın Geçici 15. maddesinin yürürlükten kaldırılmasını da düzenleyen teklif taslağında, Anayasa’ya 3 geçici madde de yer alıyor.
Teklif taslağının yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ve halkoylamasına sunulması halinde ise tümüyle oylanması öngörülüyor.

Teklif taslağında, öngörülen düzenlemeler şöyle:
• Anayasanın, ”toplu iş sözleşmesi hakkı” başlığını taşıyan 53. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınıyor.
• Geçici 15. madde yürürlükten kaldırılıyor. 12 Eylül yöneticilerine yargılama yolu açılıyor.
• Parti kapatma davalarında, milletvekilliğinin düşürülmesi kararı verilemeyecek.
• Anayasanın, ”siyasi partilerin uyacakları esaslar” başlıklı 69. maddesi değiştiriliyor.
Buna göre, siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından yapılacak.
Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın talebi üzerine, TBMM’de grubu bulunan her siyasi partinin 5’er üye ile temsil edildiği ve Meclis Başkanı’nın Başkanılığında oluşturulacak komisyonun üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince karar bağlanacak. Komisyonun bu kararı, yargı denetimi dışında olacak. Reddedilen izin başvurusunda ileri sürülen sebepler, hiç bir şekilde yeni bir başvuruya konu olamayacak. Siyasi parti gruplarında ve TBMM’de izin konusunda görüşme yapılamayacak ve karar alınamayacak. Partilerin kapatılma davasında devlet yardımında yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararın usulüne tabi olup tek başına dava konusu yapılamayacak.
Kapatma davasında, partililere verilen ”siyasetten men edilme” süresi 5 yıldan 3 yıla indiriliyor.
• Yüce divan kararları, yeniden incelenebilecek
• Anayasa Mahkemesi 19 üyeden, HSYK 21 asil ve 10 yedek üyeden oluşacak.
• Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı getiriliyor.
• Askeri mahkemeler, asker kişilerin sadece askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri askeri suçlara ait davalara bakacak.
• Asker kişiler devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlarla ilgili sivil yargıda yargılanacak.
• Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemede yargılanamayacak.
• Yüksek Askeri Şuranın Silahlı Kuvvetlerden her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılacak. Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacak, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacak.
• Anayasanın ”kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde değişiklik yapılıyor.
• Anayasanın, ”özel hayatın gizliliği” başlıklı 20. maddesinde değişiklik yapılıyor.
• Anayasanın ”seyahat hürriyeti” başlıklı 23. maddesinde değişiklik yapılıyor.
Buna göre, ”vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle ve hakim kararına bağlı olarak sınırlandırabilecek.”
• Anayasanın ”Ailenin korunması” başlıklı 41. maddesinde değişiklik yapılıyor. Maddeye, çocukların korunması konusunda hükümler ekleniyor.

Anayasa değişikliği taslak metni için lütfen TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + two =