Toksik anterior (ön) segment sendromu

Son zamanlardaki bulgular 


Toksik anterior (ön) segment sendromu, sakin katarakt cerrahiyi izleyen  artan frekansın bir komplikasyonu olarak   iki yıl içinde ortaya çıktı. 100 den fazla Kuzey Amerikan klinikleri,  2006 yılında 4 aylık bir peryottan fazla , özellikle oluşan bir görev kuvvetine   göre  toksik anterior segment sendrom durumları bildirdi.   Toksik anterior (ön) segment sendromu, ameliyat günleri içinde meydana gelen ve  topikal  steroidlere karşılık veren ,    anterior segment     enflamasyon (iltihaplanma) sunarak, 


Uygun  olmayan  sterilizasyon ve hazırlama araçlarından sonuçlandığı görünen çoğu durumlara  rağmen, bugünlerde,    belirli ,  bulaşıcı olmayan  bir koşul (durum) olarak tanınır. Belirli  nedenler,   dengeli tuz   çözeltileri  ve    anterior  odacığa   erişen antibiyotik merhemin    endotoksin   bulaşma (kontaminasyon) gibi     belirlenildi. Çıktılar, genellikle mükemmemdir, fakat geciken tedavi ve   şiddetli (ağır) durumlar,  glokom ve  keskin(yüksek)    keratoplasi gerektiren devam eden   korneal  ödemi     içinde sonuçlanabilir.


ÖZET


Toksik anterior (ön) segment sendromu, katarakt  ameliyatının anlamlı bir komplikasyonu oldu. Hızlı bir şekilde artan bilgi,    gözle ilgili (oftalmik) organizasyonlar  ve  araştırma bulgularının   saçılması (diseminasyonu)  uyarısı     tarafından   mümkün yaptı, bununla beraber, bu durumu önlemek ve analizini yapmaya  yardım etmek için  gerekli bilgiyi sağladığı görüldü.


Anahtar kelimeler: katarakt ameliyatının komplikasyonları, endoftalmit, tosik anterior segment sendromu


Kısaltmalar:


ASCRS:  Katarakt ve refraktif (kırıcı) Cerrahinin Amerikan Topluluğu


BSS: Dengeli tuz çözeltisi


TASS: Toksik  anterior segment sendromu 
 
GİRİŞ


Toksik  anterior (ön) segment sendromunun (TASS) önemi ve anlaşılması, son 18 ayda , oftalmolojide  önemli bir  konu oldu. TASS   salgınlarının çoklu raporları, Yaygın problemi çözmek için bir girişim içinde , Katarakat ve Refraktif (kırıcı)  Cerrahinin Amerikan Cemiyeti  tarafından,  ulusal bir  başlangıca   yol açtı.  Buna rağmen TASS , zayıf bir şekilde tanımlı ve önelemek için zor  kaldı.  TASS’ın klasik özellikleri,  vitreel  tutulumsuz anterior segment ameliyatından sonra, erken,  yüksek derecede olan,  cerrahi sonrası,  enflamasyondur (iltihaplanmadır). TASS raporlamada son zamanlardaki artışlar,   durumun yükseltilen  bilincine  göre olabilir.  Fakat, katarakt ameliyatından sonra  hastalıktan her yıl etkilenen yeni hasta sayısında, gerçek bir yükselmeye göre  daha çok muhtemeldir.  Bundan önce, bulaşıcı olmadığı gözüken  ameliyat sonrası iltihap, sık sık, steril endoftalmitis  veya bilinmeyen originin (başlangıç noktasının)  ameliyat sonrası uveitisi  olarak tarif edildi.  Bu gözden geçirmenin amacı ve  TASS’ın hızlı bir şekilde artan anlaşılmasına göre,  bu makalenin içeriğini  mümkün olduğu kadar güncel  muhafaza etmek için   dikkatle bakılan  gözden geçirilmiş literatüre  ek olarak   ,  web sitelerine ve dikkatle bakılmayan gözden geçirilmiş literatüre referansımız oldu. 


Tanım


Pıhtı teli (fibrin) oluşumu, korneal ödem ve  camsı bağlılık yokluğu,  çok küçük veya ağrısız  ile birlikte   anterior segment cerrahiden sonra  erken ve yoğun ameliyat sonrası enflamasyon (iltihap), TASS için  teşhis kriterleridir.  Hemen hemen tüm durumlar, olaysız katarakt cerrahiden sonra bildirildi ve daha çok yakın zamanda,   fakik intraoküler   lensleri içe yerleştirme (implantasyon)    sonra   bildirildi [1●●] .   Semptomlar (Belirtiler), genellikle ameliyatın ilk gününde  veya ameliyat sonrası ilk günde  meydana gelir. Erken bulaşıcı endoftalmitisten farklılaştırma   kritiktir [2,3] ve şüphe içinde olunduğu zaman  hasta,  bulaşıcı endoftalmitise sahip olmuş olarak göz önüne alınmalıdır.  Bulaşıcı endoftalmitis, daha sonraki   sunum  (3 ve 7 gün arasındaki zirveler ) , ağrı ve   vitritis tarafından  farklılaştırılabilir . Şekil 1 ‘de gösterilen hasta,  TASS 8 saat ameliyat sonrasının klasik özellikleri ile sunuldu, fakat, daha sonradan,  küresel bakteri tipi ( stafilokok)  epidermidis endofalmitise  sahip olduğu gösterildi [4].  Şekil 2’deki durum, TASS’ın erken işaretlerini gösterir.  TASS’ın daha sonraki özellikleri Şekil 3’te gösterilir. Tablo 1,  TASS ve bulaşıcı endoftalmitis arasındaki farklılaştırma özelliklerini  özetler. 
 
Klinikle ilgili özellikler:


Klinikle ilgili özellikler, son bir gözden geçirmede, Mamalis et al. tarafından iyi bir şekilde tanımlandı. [5●●] .   Çoğu hastalar,  bulanık görüş istisnası ile asimptomatiktir, diğerleri sert olmayan bir rahatsızlıktan şikayet edebilir. Limbustan (kenar şeridi)  limbusa (renk ayırma çizgisi) uzanan  korneal ödem, sık sık tarif edilir, fakat değişmeyen (daimi)  değildir. [1●●, 5●●] . TASS’ın karakteristiklerinin artan tanıma’dan   önce, ayrı bir durum,  toksik  endotel tabakası hücre  yıkım  sendromu, tarif edildi ve  TASS spektrumu içinde olması göz önüne alınabilir [6-8].  Endotelyal hücre kaybı,    fakik  lens  ekiminden (implant) sonra  TASS’ın son zamanlardaki bir raporunda,   Moshirfar et al. Tarafından tarif edildiği gibi anlamlı olabilir [1●●]. 
 
Anterior segment bulguları, arada sırada olan   hipopiyon    ile   fibrin (lifli protein) oluşumu   ve sonraki safhalarda,  göz bebeği  bozulması ve glokoma neden olabilen iltihaplı zarlar içerir.  Bir TASS  salgını boyunca, 17 hastanın ikisinde,     diyagnoz (tanı) ve glokoma  gecikmesinden  nitelendirilmiş şiddetli görsel kayıp bulduk [4,9].  


TASS ile,   anterior   vitröz (camsı)   içine anterior segment  iltihabının    bazı “ dökülme (taşma)  “ olabilmesi mümkün  olmasına rağmen,  vitritis’in yokluğu, genellikle,  bulaşıcı (sari) endoftalmitisten TASS’ı farklılaştırır. Vitritis’in varlığı,  vitröz  ve /veya     aköz (sulu)   musluklar  (sıvı boşaltma) gerektirir.  Polimeraz  zincir reaksiyonu  gibi yeni tekniklerin gelişimi,  steril  endoftalmitisin  ayırımı ve erken bulaşıcı endoftalmitis  içinde  daha faydalı ispatlanabilir[10] . 


Çoğu durumlar,  derece derece yamuklama ile ilk 3 gün için her 30-60 dakika  verilen   topikal (konuyla ilgili) steroidlere,   hızlı bir şekilde,  cevap (tepki) verecektir. İmmediyat (doğrudan)  ön oda  boşaltma kullanıldı, fakat  onun  etkinliği bilinmez ve o,  enfeksiyonun bir uzak riskini   ekler[4]. Göz içi (intraoküler) steroid, örneğin   triamsinolon, diğer durumlar (şartlar) için   artan biçimde kullanılır ve daha ileri bir seçenek sağlayabilir. Yakın izleme, bilhassa,  glokom için potansiyel  sayesinde   fibrinoz    zarlarının varlığı içinde  gereklidir. Nedensel (ettirgen)  katkı maddesinin (agent) toksik etkisinden trabeküler zarar, trabekülitis ve uzun dönem  trabeküler zarara yol açabilir[5●●].   Daha ılıman durumların çoğu, birkaç gün içinde açıklığa kavuşturulur, fakat  daha ağır durumlar,    bir korneal   nakil (transplant)       gerektiren veya glokom ile sonuçlanabilen,   uzun dönem korneal   ödemle  karşılaşılabilir [11●●].   Yakın izleme, böylece,    kalan iltihaplanma, zarlar, glokom (karasu) ve   korneal ödemi idare etmek için    prensip olarak  gereklidir. 


Epidemiyoloji (Salgın hastalıklar bilimi)  ve  nedensellik 


TASS,  ara sıra meydana gelen (sporadik) durumlar  olarak veya  salgın içinde  mevcut olabilir. Sporadik durumlar,TASS olarak  cerrahlar tarafından  kabul edilmeyebilir, fakat  , tutulan   (alıkoyulmuş)   kabuk (korteks)  ve önceki   uveit   gibi   nedenlere nitelendirilebilir .  Salgınlarda TASS meydana gelmesi, en büyük ilgidir.  Son  yıldaki iki anlamlı gelişme,  dengeli tuz çözeltisi  ve, Atlanta’da [13●●] Hastalık Kontrol ve Önleme için Merkezlerin   Dr. Edelhauser’in   katkılarıyla, ve  Utah’da    Dr. Mamalis ve meslekdaşları   tarafından kurulan      destekleme tepki grubu   ASCRS  TASS nin   gelişiminin  endotoksin  bulaşma (kontaminasyon)      ile ilişkin  çoklu salgınları bildirmeyi  (BSS) [12]     içerir. Bu başlangıçlar, muhtemelen, TASS ve endoftalmitisin  neden, önleme ve idare etme  bilgisi içinde  hızlı bir artış içinde sonuçlanacaktır. TASS ‘ı bildiren  merkezlerin sayısı,  Şubattan Mayıs 2006’ya kadar  100’ü  aştı [14].  Bir TASS salgını için kriterler,    tabakalı kornea iltihabı salgını yayılması     için  onların sahip oldukları gibi     kurulmadı [15]. 


Çoklu muhtemel risk faktörleri, TASS’ın etiyolojisinde (sebepler biliminde) belirtilebilir veya ilgili olabilir (Tablo 2). 


Başlangıç TASS görev kuvvet raporları, salgınlar için belirli bir neden  belirlemedi, fakat çoklu faktörler önerdi [13●●] .  Son zamanlardaki birkaç çalışma, katarak cerrahi, BSS’de endotoksin [12,21]  ve önceden,  ultrasonik banyoların kirlenmesini (bulaşmasını) izleyen anterior odacığında    merhem(yağ)    gibi  özel durumlara işaret etti [14,18]. 


Dengeli tuz çözeltisi ve endotoksin


TASS’ın birkaç salgını, 2004’te ASCRS profesyonel çet (konuşma)  sitelerinde  rapor edildi ve daha sonraki araştırmalar,   Cytosol laboratuarları (Lenoir, Kuzey Karolina, ABD)   tarafından imal edilen  BSS’ye bir bağlantı gösterdi.  Bu ürün, aynı zamanda,AMO Endosol (İleri Tıp  Optikleri, Santa Ana, Kaliforniya, ABD) ve  Akorn BSS  (Akorn, Buffalo Grove, Illinois, ABD)   olarak  pazarlandı.    Endotoksin, Cytosol BBS’de, 13 Şubat’ta  Gıda ve İlaç Dairesi  tarafından daha sonraki geri alma ile  belirlenildi. 
 
Merhemler (ointmentler) ve toksik anterior segment sendromu


Bir cerrahi gününde meydana gelen TASS ‘ın 8 durumunun bir salgını,  sıkı göz yamalama ve ameliyat sonrası merhemlerin kullanımı ile  ilgili anterior odacığında yağlı bir madde ile ilişkindi [13●●].   


Buhar  sterilizasyonunda  endotoksin ve   safsızlıklar (yabancı maddeler)


Hellinger et al. [22●●]  ,    basınçlı kap  buhar jeneratörlerinin  uygun olmayan bakımından sonuçlanan   buhar nem basınçlı kapta,   sülfatlar, bakır, ve  silis          gibi  yabancı maddelerin varlığından katarakt cerrahiyi izleyen gelişmiş olan  TASS’ın 8 durumunu  nitelendirdi. Bakteriyel endotoksinler,   kısa-döngü sterilizasyona karşı koyabilir ve bu yüzden sterilize edici damıtılmış sıvılar (distile) içinde mevcut olabilir[17,23]. Aynı zamanda,  bazı raporların tersine,  endoksin  alkol tarafından   devre dışı bırakılmaz  olduğunu hatırlamak önemlidir. Fakat,   uzatılmış   yüksek sıcaklık sterilizasyonu  gerektirir [14,24].   TASS’ın bir  sürekli salgını, Gram – negatif bakteriler ile ve  endoksin bulaşma  sonucunu veren,    yetersiz olarak  bakımı yapılmış sterilize edici   su hazneleri   yoğun   bulaşma   ile ilgiliydi [21]. Her iki salgında,  iltihabın sona ermesi,  geliştirilmiş sterilize edici bakım ile başarıldı. 


Salgın araştırma


Bir kere bir salgın tanınırsa,  mükemmel  araştırma, muhtemel nedeni  veya nedenleri belirlemek ve düzeltmek için  gereklidir [4,13●● , 21,25●●].   Bir salgını araştırmada  yardım etmek (desteklemek) için  anketler,  ASCRS web sitesinde [13●● ],  TASS görev kuvveti vasıtasıyla elde edilebilir. Aşağıdaki özet, bir salgın deneyimi olan kliniklere faydalı olabilir[4].  


Epidemiyolojik araştırma


(1)  Salgın için kriterler ve durum tanımı tesis edildi, örneğin  cerrahinin 3 günü içinde meydana gelen, ve 3 gün içinde en az bir diğer durumla ilişkin,  açıklanmayan   yoğun anterior segment iltihaplanma 


(2) Hasta veri koleksiyonu (toplanması) (Tablo 3).


(3) Klinik veri  koleksiyonu (Tablo 4).


(4) Örneklem kaynakları (Tablo 5) .


Epidemiyolojik araştırmalar, bilhassa    durum belirleme  olarak  özel,   çoklu cerrahi kliniklerinde meydan okumalardır ve raporlama, gizli kalması gereken  konulardır, ve ameliyat sonrası raporların  yeniden ele geçirilmesi  zordur.   Çoklu değişmeler,    belirli bir nedeni izole etmek için  onu zor yaparak,  klinik prosedürüne sık sık yapılır.  Bir epidemiyolojik eğri,  zamanla , hastalıktan her yıl etkilenen yeni hasta sayısı belgelendirmek, özellikle değişiklikler  yapıldığı zaman,  bir salgını araştırmada  aşırı derecede  yardımcı olur. Vasıflı salgın yönetimi,gizlilik bakımını yapmada   ve  doğru bir durum kaydının bakımının yapılmasının güvencesini vermek önemlidir.


Sonuç


TASS , geçen iki  yıl boyunca katarakt cerrahları için bir ana ilgi oldu. Daha önceden steril hipopiyon olarak tanımlanmış olduktan sonra, ayrı bir durum olarak gittikçe artan bir şekilde tanındı [19,26].  Artan  oluş sıklığı,  kısmi olarak,  yükseltilmiş tanı ve raporlama   nedeniyle olabilir, fakat,  bir değişme epidemiyolojinin daha çok muhtemelen bir  yansımasıdır. TASS görev kuvveti,      Kuzey Amerika’daki problemin  oranını  gösteren,       Şubat ve Mayıs 2006 arasında,  TASS durumlarını rapor eden 114 klinik gibi  değerli bilgi sağladı. Bugüne kadar araştırma,    TASS’ın,  çok faktöryelli bir etiyoloji  sahip  olduğunu belirtir ve  salgın  araştırmaları,  çoklu cerrahlı yüksek-hacimli merkezlerden  bildirilen birçok durum gibi  meydan okumadır. Neyse ki,  görev kuvveti  gibi kaynaklar, TASS salgınlarını yaşayan merkezlerde cerrahlara yardım etmek için   hızlı bir şekilde geliştirildi.  TASS  salgınlarını     ortadan kaldıran cerrahlar,  bulgularını rapor edebilir, ve  deneyimli olanlar,  öğüt ve destek sağlamada,   paha biçilmez    bir  kaynak olabilir [13●●] .  


Çoğu durumların,   kısa-döngü sterilizasyonunun artan kullanımı, uygun olmayan alet temizleme   ve   böyle endoksinin    unsurlarının  anterior odacığına erişmesine  izin veren , ultrason banyolarının bulaşması       gibi    sterilizasyon konularına  atfedileceğinin muhtemel olduğuna inanırız.   Anterior odacığında  ointment gibi belirli durumlar ve   kontamine edilmiş (bulaşmış)  BSS, daha az yaygın (ortak) olduğu  muhtemelen gösterilecektir. Cesaret veren bir not, azaltılmış oluş sıklığı ve görev kuvvetine bildirilen TASS’ın     vahametidir (önemidir) [27].  


TASS’ın tanısal özellikleri, bugünlerde iyi  teşhis edildi, fakat onu, ilk  bulaşıcı endoftalmitisten farklılaştırmak önemlidir, ve şüpheye düşüldüğü zaman, biyopsiyi ve      intravitral  antibiyotikleri göz önüne alın. Hemen hemen tüm durumlar, sık sık topikal steroidlere  tepki verecektir. Anterior odacık   boşaltma,  hastalığın sonucunu tahmin etmeyi (prognoz)     geliştirmek için gösterilmedi. Çıktı (sonlanım),  genellikle mükemmeldir, fakat  orada,   nüfuz edici   keratoplasti   ve   trabekülitis ve fibrin zarlar nedeniyle (sayesinde)  glokom     gerektiren   korneal  dekompansasyon      gibi ciddi komplikasyonlar için  bir potansiyel kalır [5●●, 11●●].  


Daha iyi bir anlaşılma ve   umutla,     gelecek birkaç yılda katarakt   cerrahları için bir problem olarak  TASS’ın bir rezolüsyonu (iltihabın sona ermesi)  için ileriye bakabiliriz. Salgın hastalık oranlarının bir kliniksel konusu olarak TASS’ın ortaya çıkması,  aletlerin temizlenmesi ve sterilizasyonuna   ve  aynı zamanda  standartlaştırılmış işletim prosedürlerine  bağlanma standartlarını korumada     artan  uyarana karşı tetikte olma (vijilans) için   bir ikaz olarak   hizmet eder.  


* İngilizce Öğretmeni Y.Müh. Naim Uygun tarafından İngilizce aslından çevrilmiştir.


www.pekiyi.150m.com    
dersogren@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 19 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.