Türkiye, 41 ülkelik “Demokrasi Listesi”nde 41. sırada

OECD ve AB üyesi 41 ülkenin demokrasileri tek tek incelendi. Türkiye, demokrasi kalitesi açısından 41 ülke arasında, 41’inci oldu. “Türkiye’de özgürlük ihlalleri var” saptaması yapıldı.

Türkiye, demokrasi liginde sınıfta kaldı

Erdoğan’ın, “ileri demokrasiye geçtik” söylemi lafta kaldı. Alman vakfın raporuna göre Türkiye demokraside 41 ülke arasında sonuncu oldu…

Baş­ba­kan Er­do­ğan, her ko­nuş­ma­sın­da “İ­le­ri de­mok­ra­si­ye geç­ti­k” di­ye­rek övü­nü­yor. An­cak ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar bu söylemi çü­rüt­tü. Al­man Ber­tels­man Stif­tung Vak­fı, ara­la­rın­da Tür­ki­ye­’nin de bu­lun­du­ğu OECD ve AB üye­si 41 ül­ke­nin son yıl­lar­da uy­gu­la­dı­ğı eko­no­mik, sos­yal ve çev­re po­li­ti­ka­la­rı­nın ka­li­te­si­ni ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni ma­sa­ya ya­tır­dı. Vak­fın ya­yın­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re, de­mok­ra­si­de İs­ve­ç’­in ba­şı çek­ti­ği en­dek­sin so­nun­cu sı­ra­sın­da Tür­ki­ye yer al­dı.

‘İfade özgürlüğü ihlali var’

Vakfın ra­po­runda Tür­ki­ye­’nin “de­mok­ra­si ka­li­te­si­” ko­nu­sun­da “ö­nem­li açık­la­rı­”nın ol­du­ğu vur­gu­la­ndı. “Hü­kü­me­tin med­ya­ya eri­şi­mi oran­tı­sız ve ga­ze­te­ci­le­r hü­kü­me­tin teh­dit­le­ri­ne ma­ruz ka­lı­yo­r” sav­la­rı­nın di­le ge­tir­ildiği raporda hu­kuk sis­te­mi­ne iliş­kin kay­gı­la­rın da bulunduğu belirtildi. Raporda “İ­fa­de ve top­lan­tı öz­gür­lü­ğü ih­lal­le­ri va­r” de­nil­di.

İş­te de­mok­ra­si lis­te­si

1-İsveç
2-Finlandiya
3-Norveç
4-Danimarka
5-İsviçre
6-Almanya
7-Yeni Zelanda
8-Polonya
9-Amerika
10-İrlanda
11-Estonya
12-Litvanya
13-Letonya
14-Avustralya
15-Lüksemburg
16-Hollanda
17-Kanada
18-Çek Cum.
19-İzlanda
20-Portekiz
21-Slovenya
22-Avusturya
23-Belçika
24-İngiltere
25-Slovakya
26-Yunanistan
27-İspanya
28-Fransa
29-İsrail
30-İtalya
31-Şili
32-Güney Kıbrıs
33-Japonya
34-Meksika
35-Bulgaristan
36-Hırvatistan
37-Güney Kore
38-Malta
39-Romanya
40-Macaristan
41. TÜR­Kİ­YE

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here