Ulusal Gelir neyin ölçüsü olmalı?

Geçtiğimiz günlerde 2015 yılı için ulusal gelirin ortalama % 4 büyümüş olduğu açıklandı. Bunun anlamı şu ki, ortalama % 4 oranında genel refahımız artmış. Tüm bireylerin refahının aynı düzeyde artmış olduğunu iddia edemiyor olmakla beraber, toplumun genel gelir ve refahının yükselmiş olduğu kanaatine ulaşabiliriz.

Konuyu netleştirebilmek adına Türkiye’den çıkalım ve genel dünya gelir tahminlerine bir göz atalım. Dünya Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlar zaman zaman dünya gelir düzeyi hakkında raporlar yayınlayarak gerek ülkeler bazında gerek genel dünya düzeyinde gelir tahminlerinde bulunmaktalar. Diğer yandan, söz konusu tahminlerde yer almayan fakat tüm insanlığı tehdit eden küresel ısınma ya da genel çevre etkilerinden olumsuz etkilendiğimiz, hatta gelecek nesiller için oldukça ürkütücü bir tablonun önümüzde olduğu açıkça ifade edilmektedir. Bunun nedeni, üretim ve tüketim faaliyetleri esnasında oluşan çevresel etkilerin hesaba katılmamasıdır. Oysa söz konusu çevresel etkiler gerçek maliyet ya da yarar olarak günlük yaşamımızda refah düzeyimizi olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. İktisat alanında bu tür olumlu ya da olumsuz etkiler kısmen hesaba katılıyor olmakla berber, kapitalizmin mantığı çerçevesinde bu tür dışsal etkiler ihmal edilerek, gelecek nesiller haklarının ihlalinde bir sakınca görülmemektedir.

Türkiye özeline geldiğimizde genel politikanın şekillendirdiği kamu harcama ve gelir yaratma kanallarının genel refah etkisine farklı bir açıdan bakılması gerektiği sorunu ile karşılaşmaktayız. Çok geniş alanda tartışılabilecek sorunu salt amaç-araç ilişkisi bağlamında ele alarak, kimi harcamaların gelir yaratıcı nitelikte olmayıp transfer özelliği taşıdığı, bazı harcamaların ise israf olarak görülebileceği yargısına varmanın yanlış olmaz. Bir örnekle açmak amacıyla, üniversite kapısına gelen gençlerin çoğunun yabancı dil düzeyleri bilimsel yazını izleyebilecek düzeyde olmamasını orta eğitimde yabancı dil öğretiminin yetersiz olması ile açıklayabiliriz. Bu durumda söz konusu alana yapılan harcamalar transfer niteliğinde görülmelidir. Bir alanda verilmiş örnek diğer bazı alanlara da yaygınlaştırılabilir. Örneğin, eğitimin ana amacının adayın soyut düşünme kapasitesinin yükseltilmesinden ziyade verilmiş kalıpları itirazsız kabullenmesine dönüştürülmesi hizmeti eğitim olmaktan çıkıp siyasetin amaçladığı “kurşun asker” nesli yetiştirme şekline dönüştüğünde ise, yapılan harcama toplumsal amaçlı olmayıp, siyasi amaç doğrultusunda gelir yaratıcı nitelik kazanmaktadır. Bu durumda hizmetin niteliği tartışmalı olup, nasıl bir nesil yetiştirmenin planlandığı ile alakalıdır. Anayasaların toplumun nitelikli çoğunluğu ile yapılması zorunluluğu, söz konusu kamusal harcamaların türü ve niteliğinin belirlenmesi açısından kaçınılmaz zarurettir. Siyasi erki ele geçiren güç, halkın nitelikli çoğunluğu ile anayasada gerekli değişimi yapmadan, gelecek nesiller üzerinde eğitim alanında tasarruf etmesi anayasa ihlali olarak açık suçtur.

Tartışmaya mahal bırakmayan ve açıkça israf niteliğinde olan harcamalara örneği, barış talebi ile öne çıkan akademisyenlere uygulanan hukuki sürecin harcamaları kadar, sürecin doğrudan ya da dolaylı yan etkileri oluşturmaktadır. Anayasanın amir hükmü ve evrensel hukuk kuralının tartışılmaz algılaması ile “özgür ifade” hakkını kullananları baskılamaya yönelik olarak güvenlik ve yargı erkinin mesaisinin kullanılması, doğal olarak söz konusu personelin geliri olmakla beraber, yaratılan hizmet, siyasetin alt-yapısını tahkim etmektedir, fakat toplumsal yarar sağlamamaktadır. Söz konusu akademisyenler kesinlikle terörü desteklemedikleri gibi, tam tersi, terörün önlenmesi yöntemlerini tartışmaktadır. Her türlü baskıya karşı olan akademinin siyasi ve silahlı baskı örgütü olan terör odaklarına mantık ve yöntem olarak yandaş olması düşünülemez. Dolayısıyla, bir çeşit siyasi destek olarak söz konusu akademik çevreyi tedirgin etmenin, bazılarının işlerine son verdirmenin ciddi toplumsal maliyet olduğu düşünülünce, tüm bu süreçler için harcanan paraların, şeklen ulusal geliri artırmakla beraber, uzun dönemde ciddi ulusal maliyet oluşturduğu da açıktır. Hitler Almanya’sında dağıtılan ünlü üniversite sisteminin tahribatını Alman ulusu uzun sürede ancak kapatabilmiştir. Eğitim alanına, gerek eğitimin içeriği, gerek yetişmiş elemanların dışlanması yolları ile yapılan her müdahale ulusun ve insanlığın çok uzun dönemde yapabildiği birikim kanallarının kesilmesi demektir. Topluma hizmete yönelik bir iktidar böylesi bir zulmete yanaşamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.