15 YTL’lik yurtdışı har(a)cı Nisan’da

15 YTL’lik yurtdışı har(a)cı Nisan’da

0
PAYLAŞ

Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.


4705 sayılı Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u yürürlükten kaldıran yeni kanun uyarınca, TC pasaportu ile yurt dışına çıkanlar, 15 YTL harç ödeyecek.


Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar ve 7 yaşını doldurmamış olanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.


Harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı, gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirecek ve 3 gün içinde ödeyecek. Kanun hükümlerine göre ödenen harç, katma değer vergisi matrahının hesabında dikkate alınmayacak.


Gelir İdaresi Başkanlığı; harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini tahsilat tutarına bağlı olarak, 15 günlük, aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla tespit etmeye, harcın iadesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Bu madde uyarınca alınan harçlar Toplu Konut Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi’ne aktarılacak.


65 YAŞINI DOLDURAN MUHTAÇLARA BAĞLANAN AYLIK


2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliğe göre de söz konusu kanun uyarınca yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilecek üç uzman hekimden oluşan bir sağlık kurulunca karara bağlanacak. İhtiyaç halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aynı usul ve esaslar dahilinde birden fazla sağlık kurulu oluşturulabilecek.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK ÖDEMELER


Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan personele yapılacak ödemeler de yeniden düzenlendi ve ek ödemelerin kapsamı genişletildi. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurları ile sözleşmeli personeli yanında, sağlık kurullarında ve fatura ile reçetelerin incelenmesi işlerinde çalışmak üzere kurum dışından görevlendirilen tabiplere de en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilecek.


Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile genel idare hizmetleri sınıfına asaleten veya vekaleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara yapılacak ek ödemenin tavanı da yüzde 700 olarak uygulanacak. Kurumun bilişim hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmeli olarak görevlendirilecek en fazla 50 kişilik uzman personelden kurumca belirlenecek en fazla 5 kişiye ödenecek ücret, Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 5 katını, diğer 5 kişiye 4 katını, geri kalanlara ise 3 katını geçemeyecek.


Bunlara bu ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamayacak. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, mühendislik fakülteleri veya fen-edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik, fizik bölümlerinden mezun olmaları ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Millî Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmaları gerekiyor. Kanunda yapılan değişikliğe göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilen kurumların yetkileri, kurum yönetim kurulu tarafından ilgili kanunların mülga hükümlerine göre kullanılacak ve bu yetkilerden uygun gördükleri, başkana veya ilgili birimlere devredilebilecek.


FATURALAR, YÜZDE 5-10 ÖRNEKLEME METODUYLA İNCELENECEK


Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na eklenen madde ile fatura ve benzeri belgelerin incelenmesine ilişkin esaslar belirlendi. Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet bedeli olarak düzenledikleri ve ödenmek üzere kuruma (5502 sayılı Kanunla devredilen kurumlar dahil) gönderdikleri faturalar, genel sonuçlar verecek şekilde yüzde 5 ilâ yüzde 10 oranında örnekleme metoduyla incelenecek. Bu inceleme sonucunda sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin incelenen döneme ait bütün faturalarına uygulanmak suretiyle ödenecek tutar tespit edilecek ve buna göre ödeme yapılacak.


Örnekleme yapılarak fatura incelemesi yöntemini kabul etmeyen gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmeler, bu tercihlerini hizmet vermeye başlamadan önce ilgili kuruma yazılı olarak bildirecek. Bildirimde bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi kabul edilmiş sayılacak. Örnekleme yöntemini kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin sözleşme veya ilgili mevzuatı içinde sonuçlandırılamayan alacaklarına mahsup edilmek üzere incelemesine başlanmamış alacak tutarını geçmemek üzere, Kurum tarafından uygun görülecek oranda avans ödemesi yapılacak. Örnekleme yoluyla tespit edilen hata oranının tüm alacaklara teşmili sonucunda kalan tutarın ödenmesi dışında, sağlık hizmeti fatura eden gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelere, başka bir ödeme yapılmayacak.


Örnekleme yöntemiyle yapılacak inceleme ve kontrol için kurum dışından tabip ve eczacı görevlendirilebilecek. İhtiyaç halinde, inceleme ve kontrol,Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa tabi meslek mensupları ile bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilecek.


Örnekleme yoluyla faturası incelenecek gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmeleri belirlemeye, örnekleme oranını bu kişi ve işletmeler için birinci fıkrada yer alan oranlar arasında kalmak kaydıyla farklı oranlarda uygulamaya, fatura inceleme ve kontrolüne ilişkin diğer usûl ve esasları, Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşlerini alarak düzenlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacak.


ELEKTRONİK ORTAMDA İNCELEME VE SAKLAMA


Kurum, uygun gördüğü sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerden verdikleri hizmete ilişkin fatura ve benzeri belgeleri, Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak elektronik ortamda düzenlemelerini ve bunların dayanağı belgelerle birlikte elektronik ortamda göndermelerini isteyebilecek.
Bu takdirde ilgililere yapılacak ödemeler, bu belgeler üzerinde yapılacak incelemelere göre sonuçlandırılacak.


Bu maddeye uygun olarak yapılan inceleme ve ödeme, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun olarak yapılmış sayılacak.


Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun’a göre tedavi yardımı verilen kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla görevli kurumlar; sağlık yardımlarını karşıladığı sigortalı, iştirakçi, emekli ve diğer hak sahipleri için Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı sözleşmesiyle sağlamaya yetkili olacak.


Sağlık Bakanlığı, sözleşmede belirtilen tutar karşılığında yukarıda belirtilen kurumların sağlık yardımlarını karşıladığı kişilere, bu basamak ve kuruluşlarda verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlü olacak ve sözleşmede belirlenen tutar dışında bu kurumlardan ve sağlık yardımı sağlanan kişiden ayrıca bir bedel isteyemeyecek.
Sözleşme ile doğrudan temin edilmesi öngörülen hizmetler için kurumlara ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilemeyecek. Bu basamak kapsamında sağlık hizmeti verilecek kişileri ve sağlık hizmetlerini belirlemeye, bu basamaktan ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak sevkin usul ve esaslarını, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu birlikte belirleyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu personeline yönelik ödemeler ile sağlık hizmetleri faturalarının örnekleme yöntemi ile incelenmesi ve elektronik ortamda kuruma gönderilmesine ilişkin hükümleri düzenleyen maddeler, 1 Ocak 2007’den geçerli olacak. 

BİR CEVAP BIRAK

14 − 8 =