Antalya’da büyük skandal!

Antalya’da büyük skandal!
Bakan adına ‘sahte imza’ atıp, atık su tesisini aldılar…
+A-
Paylaş

An­tal­ya­’da otel­ler böl­ge­si­nin iç­me su­yu­nun kar­şı­lan­ma­sı, atık su­la­rın te­miz­len­me­si hiz­me­ti, dev­le­tin yüz­de 48 or­tak­lı­ğı bu­lu­nan TU­RAŞ Tu­rizm ve Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti ile Dö­ner Ser­ma­ye İş­let­me­si Mer­kez Mü­dür­lü­ğü (DÖ­SİMM) ve Tu­rizm Da­ya­nış­ma Vak­fı (TU­DAV) ta­ra­fın­dan ye­ri­ne ge­ti­ri­li­yor­du. Bu hiz­met­le­rin kar­şı­lı­ğın­da şir­ket, her yıl yak­la­şık 40 mil­yon li­ra fa­tu­ra ke­si­yor­du. Bu hiz­met­ler, Ömer Çe­li­k’­in Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de şir­ket­ten alın­dı, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne ait ASAT şir­ke­ti­ne ve­ril­di. Olay “ba­ka­nın im­za­sı sah­te­” de­ni­lip yar­gı­ya ta­şın­dı. İş­te yı­lın skan­da­lın­da ay­rın­tı­lar:

BA­KAN­LIK, ŞİR­KE­TE DUYURDU

TU­RAŞ, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı DÖ­SİMM ku­ru­lu­şu ile TU­DAV or­tak iş­ti­ra­ki ile tu­rizm alt ya­pı­sı­nın te­si­si ve alt ya­pı­la­rın iş­let­me­si­ni ya­pı­yor. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, Be­lek 1-2 ve Av­sal­lar Atık­su Arıt­ma Te­sis­le­ri üze­rin­de­ki iş­let­me hak­la­rı­nı bu şir­ket­ten al­dı­ğı­nı An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ASAT Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne 29 Ha­zi­ran 2015 ta­rih­li ya­zı ile bil­di­ri­yor. Bu ya­zı üze­ri­ne ASAT Ge­nel Mü­dü­rü Fa­ruk Ka­ra­çay da 7 Tem­muz 2015 ta­ri­hi­ne ka­dar şir­ke­tin atık­su arıt­ma te­sis­le­ri­nin tah­li­ye edil­me­si­ni ve ASAT Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’­ne tes­li­mi­ni is­ti­yor. Tam da bu nok­ta­da ‘s­kan­da­l’ or­ta­ya çı­kı­yor!

ŞİR­KET İM­ZA­LA­RI­ İN­CE­LET­TİR­Dİ

Bu ya­zış­ma­lar­da yer alan bel­ge­ler­de, dö­ne­min Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Ömer Çe­li­k’­in im­za­la­rı ara­sın­da­ki fark­lı­lık­lar TU­RAŞ şir­ke­ti yet­ki­li­le­ri­nin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Ba­kan ‘o­lu­r’­lu ya­zı­la­rın nor­mal pos­tay­la gön­de­ril­me­si, üzer­le­rin­de ‘as­lı gi­bi­’dir no­tu­nun dü­şül­me­me­si, ba­ka­nın im­za­la­rı ara­sın­da­ki be­lir­gin fark­lı­lık­lar, şir­ket yet­ki­li­le­ri­ni araş­tır­ma­ya sevk edi­yor. Şir­ket, Ba­kan Çe­li­k’­in de­ği­şik dö­nem­de im­za­la­dı­ğı bel­ge­le­ri de el­de edip bun­la­rı Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Kri­mi­nal Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’n­dan ser­ti­fi­ka­lı Gra­fo­lo­ji-sah­te­ci­lik uz­ma­nı Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Tat­lı­’ya in­ce­let­ti­ri­yor. Ge­li­yo­ruz ra­po­ra!

RAPOR: İM­ZA­LAR ÇE­Lİ­K’­İN DE­ĞİL

Bi­lir­ki­şi ra­po­run­da, de­vir iş­lem­le­ri­ne ko­nu olan dö­ne­min Ba­ka­nı Ömer Çe­li­k’­in im­za­la­rıy­la il­gi­li şöy­le de­nil­di: “Tet­ki­ke ko­nu olan fo­to­ko­pi bel­ge­de ‘O­lur, Ömer Çe­lik, Ba­ka­n’ adı­na atı­lı bu­lu­nan im­za ile kar­şı­laş­tı­rı­lan ör­nek im­za­la­ra kı­yas­la Sa­yın Ömer Çe­li­k’­in elin­den çık­tı­ğı­nın ka­bu­lü­nün müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı gö­rüş ve ka­na­atin­de­yim.” Bi­lir­ki­şi Meh­met Tat­lı, ra­po­ru­na, “in­ce­le­me­ye ko­nu olan iki adet ba­kan ‘o­lu­r’­la­rı­nın fo­to­ko­pi ol­du­ğu, fo­to­ko­pi bel­ge­ler­de ka­lem yo­lu­nun iz­le­ne­me­me­si do­la­yı­sıy­la sağ­lık­lı de­ğer­len­dir­me müm­kün ola­ma­dı­ğı hu­sus­la­rı dik­ka­te alı­na­rak, is­tem doğ­rul­tu­sun­da ka­ti so­nu­ca ‘a­sıl­la­rı­’ üze­rin­de ya­pı­la­cak bir in­ce­le­mey­le ula­şı­la­bi­le­ce­ği­” no­tu­nu da düş­tü.

TU­RAŞ, SUÇ DU­YU­RU­SU YAP­TI

Bu ra­po­run ar­dın­dan TU­RAŞ şir­ke­ti­nin avu­ka­tı Mus­ta­fa Kü­çük­kon­ya­lı, An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na 16 Ey­lül’de suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor. Şi­ka­yet di­lek­çe­si­ne “Bi­lir­ki­şi Ra­po­ru­”nu de ek­le­yen avu­kat şun­la­rı kay­de­di­yor: “Şi­ka­yet di­lek­çe­miz ekin­de es­ki Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Ömer Çe­lik im­za­lı şir­ke­ti­mi­ze gön­de­ril­miş 2 adet ba­kan ‘o­lu­r’­u yer al­mak­ta­dır. Bu ba­kan ‘o­lu­r’­la­rın­da im­za­la­ra iliş­kin ta­ra­fı­mız­ca göz­le gö­rü­le­bi­len fark­lı­lık­lar ol­du­ğun­dan ba­his­le, şüp­he­ye düş­ye­rek Kri­mi­na­list Meh­met Tat­lı­’dan im­za­la­rın ger­çek olup ol­ma­dı­ğı­nın tes­pi­ti hak­kın­da in­ce­le­me yap­ma­sı­nı ta­lep et­tik. Ba­ka­nın im­za­la­rı­nın fark­lı ol­du­ğu so­nu­cu­na ula­şıl­dı. Doğ­ru ol­ma­sı ha­lin­de Bakan Ömer Çe­lik ye­ri­ne ‘o­lu­r’­la­ra im­za atan­lar ‘Res­mi Bel­ge­de Sah­te­ci­li­k’ su­çun­dan ce­za al­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ba­kan ‘o­lu­r’­la­rı­na sah­te im­za­la­rı atan ki­şi ve­ya ki­şi­ler ta­ra­fın­dan de­lil­le­rin yok edil­me­si ih­ti­ma­li­ne kar­şı ive­di bir şe­kil­de ba­kan ‘o­lu­r’­la­rı­nın asıl­la­rı­nın Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Ya­tı­rım ve İş­let­me­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­den is­te­nil­me­si ge­rek­mek­te­dir.”

Bilirkişi Mehmet Tatlı’nın raporuna göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in ‘2 adet imzasında, farklılık olduğu tespit edildi. Saygı Öztürk / Sözcü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here