ATV ve Sabah 1.1 milyar dolardan satışta

TMSF ATV-Sabah Ticari Ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığının Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Kurul’un 23 Ağustosta aldığı karar ile revize edilen “ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli, 1,1 milyar dolar olarak belirlendi.


Söz konusu ihaleye katılmak için önyeterlilik almak isteyen firmaların, 15 Ekim’e kadar belgelerini Satış Komisyonuna iletmeleri gerekiyor. Son teklifler 6 Kasımda alınacak, ihale 7 Kasımda saat 11:00’de, İstanbul’da, Ahmet Afif Paşa Yalısında yapılacak.


İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ve açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ihale, TMSF’nin onayı ile sonuçlandırılacak.


Satış Komisyonu, ihale şartnamesindeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların Kısa Listesini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde, ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar verebilecek. Teklifler peşin olarak, ABD Doları cinsinden verilecek.


Kurul’un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 9 Kasım günü saat 11:00’de yine Ahmet Afif Paşa Yalısı’nda yapılacak.


İHALE KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR


TMSF tarafından amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere yeniden revize edilen “ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükmü ve TMSF Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak, ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.


İhaleye konu ticari ve iktisadi bütünlük; “ATV Televizyonu, Radyo City, Sabah, Takvim, Günaydın, Yeni Asır ve Pas Fotomaç Gazeteleri ile Bebeğim ve Biz Merkez, Sinema Merkez, Sofra Merkez, Home Art Merkez, Şamdam Plus, Yeni Aktüel, Para, Global Enerji Merkez, Transport, Hukuki Persfektifler Dergilerinin faliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) nezdindeki haklar, markalar, Telekomünikasyon Kurumu (TK) nezdindeki haklar, isim hakları, internet alan adları, yayın ekipman, cihaz ve araçlar, demirbaşlar, ilgili kanun hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklarından oluşturulan İzmir Matbaa ve Gazete Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde yer alan menkul mallar, bu varlıkların fer’i veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan” oluşuyor.


Muhammen bedeli 1,1 milyar ABD Doları olarak belirlenen iktisadi bütünlüğün ihalesine katılabilmek için önyeterlilik alınması gerekiyor. İhale şartnamesinde belirtilen önyeterlilik incelemesi için gerekli belgeler en geç 15 Ekim günü saat 17:00’ye kadar Satış Komisyonu’na teslim edilecek.


Önyeterlilik incelemesinde başarılı olan katılımcılar, son tekliflerini, en geç 6 Kasım 2007 günü saat 17:00’ye kadar, idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebilecek.
Önyeterliliği geçen katılımcıların, ihaleye katılabilmek için TMSF’nin ilgili hesabına 110 milyon dolar teminat yatıracak. Teminat olarak; teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri de gösterilebilecek.


KATILIM ŞARTLARI


İhaleye, “Radyo ve televizyon yayıncılığı, haberleşme, eğitim, kültür ve sanat amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, hisseleri nama yazılı, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta aranan diğer şartlara sahip olan anonim şirketler” katılabilecek.


Önyeterlilik başvurusu sahibinin mali şartı karşılaması için, kendisi ya da nihai ana şirket veya şirketlerinin 2005 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla en son yayınlanan ve bağımsız denetim şirketlerince denetlenmiş konsolide mali tablolarında toplam özkaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere), asgari 300 milyon ABD Doları tutarında olması gerekiyor. Mali şartın tespitinde; önyeterlilik başvuru sahibinin, kendisinin veya en fazla iki adet nihai ana şirketinin özkaynaklarının toplamına bakılacak.


Önyeterlilik başvurusu sahibinin hissedarları arasında yabancı tüzel kişi bulunması halinde, nihai ana şirket şartı aranmaksızın, sadece bir yabancı tüzel kişi ya da bu yabancı tüzel kişinin hissesini veya oy hakkını doğrudan ve/veya dolaylı olarak kontrol eden diğer yabancı tüzel kişi, önyeterlilik başvurusu sahibindeki yabancı tüzel kişi hissesi ile orantılı olarak mali şartın en fazla 75 milyon ABD Dolarına kadar olan kısmını karşılayabilecek. Önyeterlilik başvurusu sahibindeki yabancı tüzel kişinin hissesinin yüzde 25 den az olması halinde, 75 milyon ABD Dolarlık sınır, hisse oranıyla orantılı olarak düşürülecek.


Önyeterlilik başvurusu sahibinin, (hissedarları dahil) kendisinin, önyeterlilik şartlarını sağlayan nihai ana şirketinin ve eğer varsa bu iki şirket arasında bağlantıyı sağlayan nihai ana şirketin doğrudan ve/veya dolaylı olarak yüzde 50’den fazla hissesini ya da oy haklarını kontrol ettiği ilişkili kuruluş/kuruluşlarının iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmadığını taahhüt etmesi gerekiyor.


Ayrıca şartnamede belirtilen “ihale sürecine katılamayacak kişiler”den olmadığını da taahhüt edecek.
Şartname, bedelsiz olarak görülebilecek veya 50 bin dolar karşılığı edinilebilecek. Katılımcılar, ancak Satış Komisyonu onayını taşıyan şartnameyi imzalayarak önyeterlilik başvurusunda bulunabilecek.


Önyeterliliği geçenler, 100 bin dolar bedelle ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile ilgili genel bilgileri içeren tanıtım kitapçığı alabilecek, ilgili kağıt ve elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren “Bilgi Odası”ndan yararlanabilecek. Bu katılımcılar, son teslim tarihini beklemeksizin, inceleme aşamasına geçebilecek.


GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI VE İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ


İlana göre, TSMF’nin ilgili yönetmeliği uyarınca, “Geçmiş Dönem Borçları” kapsamına giren borçlar, TMSF’nin onay tarihine kadar yönetmelik doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecek.


İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben TMSF’nin onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecek. Ancak Kurul, en yüksek teklif veren teklif sahibinden, ihalenin onay tarihinden önce, ihale bedelinin yüzde 50’sine kadar olan kısmını Fon hesaplarına depo etmesini isteyebilecek.
TMSF, ihale şartlarına ilişkin tüm değişiklikleri ilan panosuna asmak suretiyle bildirecek. Fon ve Satış Komisyonu, ihale şartnamesinde öngörülen süreleri, ilan panosuna asmak suretiyle değiştirebilecek.


Bu arada “ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 1 Ekim 2007’ye kadar sıra cetveline esas bilgilerini Satış Komisyonuna bildirmeleri gerekiyor. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here