Ve “Partili Başkan” teklifi de kabul edildi…

TBMM Genel Kurulu’nda, anayasa değişikliği teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi.
 • 8. MADDE KABUL EDİLDİ

  TBMM Genel Kurulu’nda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, sekizinci maddesi 340 “Evet” oyuyla kabul edildi.

  Teklifin 8.maddesine 340 kabul, 135 ret oyu verildi. 481 milletvekilinin katıldığı oylamada, 5 boş, 1 geçersiz oy kullanıldı.

 • TEKLİFİN SEKİZİNCİ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 8. madde

  Düzenlemeyle, Anayasanın “cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine” ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına, “devlet başkanı” sıfatı getiriliyor.

  Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.

  Cumhurbaşkanı, “devlet başkanı” sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek.

  Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü’nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.

 • TEKLİFİN SEKİZİNCİ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 8. madde

  Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

  Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek.

  Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerini gönderecek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul edecek. Milletlerarası andlaşmaları onaylayacak ve yayımlayacak.

  Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak. Milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.

  TBMM adına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil edecek.

 • TEKLİFİN SEKİZİNCİ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 8. madde

  Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin cezalarını hafifletecek veya kaldıracak.

  Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Kararnamelerle, yürütmenin ihtiyacını karşılaması sağlanacak, temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve hürriyetler düzenleme alanı dışında bırakılacak.

  Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

  Kanunlarda, kararname konusu ile aynı konuda farklı hüküm bulunması halinde kanun uygulanacak. TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecek.

  Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecek. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girecek.

  Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak.

 • 7. MADDE KABUL EDİLDİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 7. madde
  Anayasa değişikliği teklifinin yedinci maddesi 340 “Evet” oyuyla kabul edildi.

  TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 7. maddesine 340 kabul, 136 ret oyu verildi. Oylamada 4 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

 • TEKLİFİN YEDİNCİ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 7. madde
  7. maddeyle, anayasanın, cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığına ilişkin maddesi ile seçimine yönelik maddeleri, “adaylık ve seçim” başlığı altında birleştiriliyor.

  Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilecek. Teklifle, mevcut anayasadaki cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde 20 milletvekilinin yazılı teklifini arayan hüküm kaldırılıyor. Ayrıca en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10’u geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebilmesi hükmü de değiştiriliyor. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.

 • TEKLİFİN YEDİNCİ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 7. madde

  Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan biri herhangi nedenle seçime katılmazsa, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, TBMM seçimi yapılmayacak, sadece cumhurbaşkanı seçimi yenilenecek. Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenecek.

 • 6. MADDE KABUL EDİLDİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 6. madde
  Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesinin görüşmeleri sona erdi. Genel Kurul’daki gizli oylamaya 483 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 137 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.
 • TEKLİFİN ALTINCI MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 6. madde
  TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor. Buna göre, TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.
  Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak.

  Genel Görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek. Yazılı Soru, en geç 15 gün içinde cevaplanacak. Milletvekilleri, yazılı soruları bakanların yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılarına da yöneltebilecek. Meclis Araştırması, Genel Görüşme ve Yazılı Soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenecek.

 • 5. MADDE KABUL EDİLDİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 5. madde
  Anayasa değişikliği teklifinin beşinci maddesinin gizli oylamasına 354 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 1 geçersiz oy çıktı. CHP milletvekilleri oylamaya katılmadı.
 • TEKLİFİN BEŞİNCİ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 5. madde
  Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM’nin görevleri ve yetkileri, “kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek” olarak sıralanıyor.
 • 4. MADDE KABUL EDİLDİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 4. madde
  Anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi. 486 milletvekilinin katıldığı oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.
 • TEKLİFİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 4. madde
  Söz konusu madde ile Anayasa’nın “TBMM’nin seçim dönemi” başlıklı maddesi, “TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi” olarak değişiyor.
  Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.
 • 3. MADDE KABUL EDİLDİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 3. madde
  Genel Kurul’daki 3. maddenin gizli oylamasına 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.
 • TEKLİFİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 3. madde
  Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25’ten 18’e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.
 • 2. MADDE KABUL EDİLDİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 2. madde
  Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 480 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 1 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.
 • TEKLİFİN İKİNCİ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 2. madde
  Teklifin kabul edilen ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.
 • 1. MADDE KABUL EDİLDİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 1. madde
  TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi. Gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı. Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanıldı, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.
 • TEKLİFİN BİRİNCİ MADDESİ

  Anayasa değişiklik teklifi, Anayasa değişiklik teklifi 1. madde
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi’nin birinci maddesine göre, Anayasa’nın “Yargı yetkisi” başlığında değişikliğe gidilecek. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, “Bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.