Türkiye Yeşilleri

tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar; barış için mücadele, savaş karşıtı hareketler, yenilenebilinir enerjiyi savunma, nükleer karşıtı hareketler, cinsel ayrımcılığın reddi , kadın hareketleri, doğa korumacı ve çevreci hareketlerdir.


Türkiye’de Yeşil politik hareketler 1980’li yıllardan günümüze ekoloji ve demokrasi mücadelesi veren çok sayıda grup, dernek, yayın organı, yurttaş girişimlerinde ve 1988-1994 yılları arasında Yeşiller Partisinde örgütlenmişlerdir. Türkiye Yeşilleri yeniden Yeşiller Partisi kurma girişimlerini hızlandırarak temel ilkelerini, örgütlenme ve çalışma ilkelerini belirlemişlerdir.


Türkiye Yeşillerinin temel ilkeleri


1-Doğanın Ekolojik Bilgeliğine Uyum


Yeşiller, ekolojik dengeyi yok sayan ekonomik ve sosyal sistemlere, üretim, tüketim ve yaşam biçimlerine ve doğayı yok oluşa götüren insan merkezli politikalara karşı çıkar.
Doğayla uyumlu ve ekolojik bilgeliği esas alan, biyolojik çeşitliliği koruyan, politikaların geliştirilmesi gerektiğini savunur.


2- Endüstriyalist Tüketim Toplumuna Karşı Ekolojik, Paylaşımcı ve Çoğulcu Toplum


Yeşiller, insanlık tarihinde doğanın insan tarafından sömürülmesi yoluyla ulaşılan en yıkıcı sistem olan endüstriyalizmin, ölçüsüz kalkınmacılığın ve küresel ekonomik sistem tarafından dayatılan tüketim toplumunun savurgan, tek tipleştirici bireyci ve yıkıcı toplum modeline karşı çıkar. Ekolojik, paylaşımcı, dayanışmacı ve çoğulcu bir toplum için, doğayı koruyarak gelecek kuşakların haklarını gözeten, yaşamı sürdürebilir kılan bir ekonomik sistemin geliştirilmesi için mücadele eder.


3- Kapitalizme ve Neoliberalizme Karşı Küresel Mücadele


Yeşiller,  kar hırsıyla doğayı ve insanı sömürerek, yoksullaştıran, ekonomik ilişkileri toplumsal yaşamın tek ölçütü haline getiren kapitalizme toplumsal dayanışmayı ve sosyal hakları yok ederek, sermayenin sınırsız küreselleşmesini sağlamaya yönelik  neoliberalizme karşı, küresel ölçekte verilen mücadelenin bir parçası olmayı hedefler.


4- Erkek Egemenliğine Karşı Kadınların Özgürleşme Mücadelesi


Yeşiller, yaşamın her alanında kadınların koşullarını iyileştirmek için, aktif politikaya böylece karar alma ve yasama süreçlerine katımlarını destekler. Bu amaçla pozitif ayrımcılık ilkesini en az yüzde 50 (cinsiyet kotasını) başta TBMM olmak üzere politik yaşamda uygulanmasını savunur.  Kadınların belirledikleri  özgürleştirici politikaların hayata geçmesini, bu politikaların somut, hukuksal ve kurumsal alt yapılarının oluşturulmasını ön görür. Bu alandaki tüm engellerin ortadan kaldırılmasına dönük kadın hareketlerine destek verir.


5-Militarizme Karşı Sivilleşme, Savaşa Karşı Barış


Yeşiller, hangi nedenle uygulanmış olursa olsun her türlü şiddeti reddeder. İnsan özgürlüğünün ve demokrasinin önündeki en büyük engel olarak gördüğü militarizme karşı sivilleşmeyi, yaşamın ve doğanın düşmanı olan ve tümüyle reddedilmedikçe asla yok edilemeyecek olan savaşa karşı koşulsuz barışı ve silahsızlanmayı savunur.


6- Doğrudan Demokrasi


Yeşiller, toplumun doğrudan demokrasi temelinde örgütlenmesi, bireylerin karar süreçlerine doğrudan müdahale edebilecekleri demokratik yapıların kurulması, yetki ve sorumlulukların yerel ve bölgesel düzeylerde yoğunlaştırılması için çalışır;


7- Yerellik, Merkezsiz Ağ Tipi Örgütlenme


Yeşiller, geleneksel siyasi hareketlerin ve partilerin merkeziyetçi, hiyerarşik, erkek egemen, kişileri putlaştıran, liderlik mekanizmalarına dayalı ve katılıma kapalı örgütlenmeyi reddeder;
Yeşil ilkelere sahip tüm yurttaşların eşit ve özgür katılımına açık yapılarda,  çalışmaya dayalı bir örgütlenme anlayışını hayata geçirmeyi amaçlar.


8- Birey Özerkliğini Geliştirici Toplumcu ve Kolektif Çalışma Anlayışı


Yeşiller, toplumların ekonomik ve bireylerin sahip oldukları  kimlikleri bakımından eşitlik temelinde kurulması ve yaşatılmasını  savunur. Uygulanacak olan  ekonomik ve sosyal politikalar da , üretim, yönetim ve yaşam biçimlerinin birey özgürlüğünü ve farklılıkları geliştirmeyi  temel amaç olmaktan ele alır.


9- Baskıcı Yapılara Karşı Duruş


Yeşiller, insanların kontrol altında tutulması, bireysel farklılıkların ve özgürlüklerin bastırılması,  ekonomik sömürünün sürdürülmesini sağlamak için kurulan tüm yapılara karşı çıkar; insanlığın tarihsel mücadelesinin vazgeçilmez bir ürünü olan insan haklarının savunulmasını ve geliştirilmesini amaçlar, insanın diğer türler üzerindeki baskısını reddederek hayvanların özgürleştirilmesi için verilen mücadeleyi destekler ve hayvan haklarını savunur.


10- Kültürel, Dinsel, Etnik, Cinsel ve Düşünsel Farklılıkların ve Çok Renkliliğin Tanınması


Yeşiller, ırkçılık, milliyetçilik, köktendincilik ve cinsiyetçiliği reddeder; Doğanın korunması gereken biyolojik çeşitliliği gibi insan topluluklarının, kültürel, dinsel, etnik, dilsel, cinsel ve düşünsel farklılıklarını ve çeşitliliğini tanır. Bu çeşitliliğin bütünlük içinde korunması gerektiğini savunur;


Türkiye Yeşilleri Kadıköy Yeşil Nokta’da ve Taksim Yeşil Oda’da çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin bir çok bölgesinde yerel gurup oluşturmayı hedefleyen yeşiller Ankara, Bursa, Alanya, Tekirdağ ve Bodrum’da yerel gruplarını oluşturmuşlardır. Yeşillerle ilgili ayrıntılı bilgiye www.yesiller.org wep adresinden ulaşabilirsiniz. 


Kadıköy Yeşil Nokta: Bahariye Cd. Kırtasiyeci Sk. No: 23/2  Kadıköy –  İstanbul
Tel: 0533 362 02 13 – 0535 546 35 02
 
Taksim Yeşil Oda: İstiklal Cd. Kurabiye Sk. No: 9/3  Beyoğlu – İstanbul
Tel: 0212 243 83 33 – 0216 550 87 88


Yeşiller E-Posta Adresi: yesillerinfo@yesiller.org
Kamuoyuna açık iletişim grubu: yesiler-iletisim@yahoogroups.com
Kamuoyuna açık tartışma grubu: yesiller-tartisma@yahoogroups.com


Üyelik; Küresel İklim Değişikliği, Ekonomi, Enerji, Tarım, Gıda Güvenliği, Eğitim, Sağlık, İnsan Hakları, Kadın Sorunları, Çalışma Yaşamı Ve Sosyal Güvenlik, Kent Politikaları, Ulaşım, Hayvan Hakları çalışma gruplarında görev alabilirsiniz. Yeşil düşünceye inanan herkesi bekliyoruz.


*Kadıköy Yerel Grubu Eş Koordinatörü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here